Cíhuì Bahasa Mandarin

Professor

Cíhuì Bahasa Mandarin

Cíhuì Bahasa Mandarin

Nama Anggota Keluarga

 

爷爷 Yeye               >Kakek Dr Phk Ayah
奶奶 Nainai             >Nenek Dr Phk Ayah
外公/阿公 Waigong  >Kakek Dr Phk Ibu
外婆/阿妈 Waipo      >Nenek Dr Phk Ibu

 

父亲/爸爸 Fuqin/Bàba >Bapak/Ayah
母亲/ 妈妈 Muqin/Māmā>Ibu/Mama
伯伯 Bo Bo              >Kakak Lk Bapak

叔叔 Shushu            >Adik Lk Bapak
姑姑 Gugu               >Adik Pr Bapak

舅舅 Jiu Jiu             >Adik Lk Ibu

舅妈 Jiu Ma             >Istri Jiu Jiu

阿姨 A Yi                 >Adik Pr Ibu

表哥 Biaoge             >Kakak Sepupu Lk

表姐 Biaojie             >Kakak Sepupu Pr

表弟 Biaodi              >Adik Sepupu Lk
表妹 Biaomei           >Adik Sepupu Pr
哥哥Gēgē               >Kakak Lk
弟弟Dìdì                 >Adik Lk
姐姐 Jiejie               >Kakak Pr
妹妹Mèimei            >Adik Pr
亲家 Qinjia              >Besan

 

 

 

Contoh kalimat:

 

我 家 有 五口人。
Wǒ jiā yǒu wǔ kǒu rén.
Di rumahku ada lima orang.
爸爸、妈妈、姐姐、弟弟和我。
Bàba,  māmā,    jiejie,    dìdì    hé wǒ.
Papa,  mama,   kakak,   adik,  dan saya

 

 

 

NAMA

 

*Introduce

 

你好!我 叫   丽莎
Nǐ hǎo!  Wǒ jiào Lì shā.
Hi! My name is Lisa.

我 是 印尼人
Wǒ shì Yìnní rén.
I’m Indonesian.

 

今年   二十七岁。
Jīnnián  èrshíqī suì.
I’m 27  years old.

我 住  在 雅加达
Wǒ zhù zài  Yǎjiādá.
I live in Jakarta.

我 是 汉语
Wǒ shì hànyǔ lǎoshī.
I’m Mandarin Teacher.

 

 

 

 

*Menanyakan Nama

请问您贵姓?*            Qǐng wèn nín guì xìng ?   : Apa marga anda?

你叫什么名字?          nǐ jiào shénme míngzì?    : Siapakah nama kamu?

我叫                        Wǒ jiào……….                   : Nama saya………………

认识你,我很高兴        Rènshí nǐ wǒ hěn gāoxìng  : Senang berkenalan dengan kamu

我怎么称呼您?* Wǒ zěnme chēnghū nín?           : Bagaimana saya harus memanggil anda (siapa nama anda?)

他是谁?                    Tā shì shéi ?                    : Siapakah dia?

我来介绍一下儿        Wǒ lái jièshào yī xià           : Saya perkenalkan

Catatan :

*请问您贵姓?(Qǐng wèn nín guì xìng) kalimat sangat sopan dan penuh penghormatan untuk menanyakan marga seseorang. Kata贵(guì) dalam kalimat ini berarti menandakan sesuatu yang mahal, berharga, dan sangat terhormat. Untuk menjawab kalimat ini”贵(guì)” adalah dengan langsung mengatakan我姓……..( wǒ xìng……).

 

*menanyakan nama

我怎么称呼您? (Wǒ zěnme chēnghū nín?) kalimat yang sangat sopan dan formal

– 你叫什么名字?(nǐ jiào shénme míngzì?) tidak terlalu formal

– 你叫什么名字?(nǐ jiào shénme míngzì?) dalam percakapan sehari-hari, kalimat dapat disingkat menjadi 你叫什么? (nǐ jiào shénme?), jawaban kalimat ini adalah我叫+nama (Wǒ jiào+nama).

 

Angka

Kosa Kata :

 

 

 líng : 0

 yī   : 1

 èr   : 2

 sān : 3

 sì   : 4

 wǔ  : 5

 liù   : 6

 qī   : 7

 bā  : 8

 jiǔ   : 9

 shí  : 10

 bǎi  : 100

 qiān: 1000

 

 

*Belasan

Angka belasan adalah 10 (shí ) + satuan

Contoh:

-11 (十一 shíyī)        = 10 (shí ) + 1 (yī)

-12 ­(十二 shíèr)        = 10 (shí ) + 2 (èr)

-13 ­(十三 shísān)     = 10 (shí ) + 3 ( sān)

*Puluhan

Angka puluhan adalah satuan + 10 (shí ) + satuan

Contoh:

-20 (二十 èrshí)                  = 2 (èr) + 10 (shí )

-50 (五十 wǔshí)                 = 5 (wǔ) + 10 (shí )

-23 (二十三 èrshísān)         = 2 (èr) + 10 (shí ) + 3 ( sān)

-45 (四十五 sìshíwǔ)           = 4 (sì) + 10 (shí ) + 5 (wǔ)

-56 (五十六 wǔshíliù)          = 5 (五wǔ) + 10 (十shí ) + 6 (六liù)

*Ratusan

Angka ratusan adalah 100 (bǎi ) ratusan + puluhan + satuan

Contoh:

-705 (七百零五 – qī bǎi líng wǔ)               = 700 (七百qī bǎi) + 0( líng) + 5 (wǔ)

-604 (六百零四 – liù bǎi líng sì)                = 600 (六百liù bǎi)+ 0 (零líng)+ 4 (四sì)

-930 (九百三(十)– jiǔ bǎi sān (shí)       = 900 (九百jiǔ bǎi) + 30 (三十sān shí)

-880 (八百八(十)– bā bǎi bā (shí)        = 800 (八百bā bǎi) + 80 (八十bā shí)*

-152 (一百五十二 – yī bǎi wǔ shí èr)         = 100 (一百yī bǎi) + 50 (五十wǔ shí) + 2 (èr)

-278 (两百七十八 – liǎng bǎi qī shí bā)     = 200 (两百liǎng bǎi)* + 70(七十qī shí) + 8(bā)

*untuk angka 200 dapat menggunakan 二百èr  bǎi atau 两百liǎng bǎi

*Ribuan

Angka ribuan adalah 1000 (qiān) ribuan + ratusan + puluhan + satuan

Contoh:

-1200 ( 一 千 两百 – yī qiān liǎng bǎi /一 千二 – yī qiān èr)

=1000 (一 千 yī qiān) + 200 (两百liǎng bǎi)*

-5670 (五千六百七(十)– wǔ qiān liù bǎi qī (shí))

=5000 (五千 wǔ qiān) + 600 (六百liù bǎi) + 70 (七十qī shí)*

-8792 (八千七百九十二 –bā qiān qī bǎi jiǔ shí èr)

=8000 (八千 bā qiān) + 700 (七百qī bǎi) + 90 (九十 jiǔ shí) + 2 (èr)

-9807 (九千八百零七 – jiǔ qiān bā bǎi líng qī)

=9000 (九千jiǔ qiān) + 800 (八百bā bǎi) + 0 (líng) + 7 (qī)

*Apabila angka setelah puluhan adalah 0 (零líng), maka 10 (十shí ) tidak perlu disebutkan. Pada angka ribuan 1200 dapat langsung menyebutkan 1200 (一 千二 yī qiān èr)

 

Hari星期 Xīngqí dan Bulanyuè

 

 

星期一 Xīngqí yī       : Senin

星期二Xīngqí èr       : Selasa

星期三 Xīngqí sān     : Rabu

星期四 Xīngqí sì       : Kamis

星期五 Xīngqí wǔ              : Jumat

星期六 Xīngqí liù               : Sabtu

星期天 Xīngqí tiān/rì    : Minggu

 

 

 

一月Yī yuè    : Januari

二月 Èr yuè    : Februari

三月 Sān yuè  : Maret

四月 Sì yuè    : April

五月 Wǔ yuè   : Mei

六月 Liù yuè  : Juni

七月 Qī yuè             : Juli

八月 Bā yuè            : Agustus

九月 Jiǔ yuè            : September

十月 Shíyuè            : Oktober

十一月 Shí yī yuè      : November

十二月 Shí èr yuè      : Desember

 

 

Di Taiwan 礼拜 Lǐbài, Contoh:  礼拜一Lǐbài yī: Senin ~礼拜天Lǐbài tiān: Minggu

Di China daratan  Zhōu, Contoh: 周一 Zhōu yī : Senin ~周日 Zhōu rì : Minggu

Contoh:

(?) 今天是几月几号? Jīntiān shì jǐ yuè jǐ hào?               : Hari ini tanggal berapa?

(?) 你什么时候回中国? Nǐ shénme shíhou huí zhōngguó?  : Kapan kamu kembali ke China?

(+) 今天是五月二十号Jīntiān shì wǔ yuè èr shí hào          : hari ini tanggal 20 Mei

(+) 明天是星期天,明天我去市场 Míngtiān shì xīngqí tiān, míngtiān wǒ qù shìchǎng :

Besok hari minggu, besok saya pergi ke pasar

Kosa Kata:

 

昨天Zuótiān: Kemarin

今天Jīntiān: Hari ini

明天Míngtiān: Besok

后天Hòutiān: Lusa

星期礼拜 Xīngqí/lǐbài/zhōu : Minggu

 Yuè: Bulan

 Nián: Tahun

 Tiān: Hari

 Rì/hào: Tanggal

 : Pergi

 Lái: Datang

 Huí: Kembali/pulang

什么时候 Shénme shíhou: Kapan

美国 Měiguó: Amerika

印尼 Yìnní: Indonesia

中国Zhōngguó: China

 

 

TIMES – WAKTU

VOCAB –      

 

现在 Xiànzài           : Sekarang

上午 Shàngwǔ         : Pagi

中午 Zhōngwǔ         : Tengah hari

下午 Xiàwǔ             : Sore

凌晨 Língchén         : Tengah malam

早晨 Zǎochen         : Subuh

准时 Zhǔnshí          : Tepat waktu

迟到 Chídào            : Terlambat

 Wǎn                 : Terlambat

 Jiǔ                    : Lama

 Děng                : menunggu

 Jǐ                     : Berapa

 Diǎn                 : Jam

小时 Xiǎoshí           : Jam (menunjukkan lamanya)

 Zhōng/堵车        : Tepat /pas

 Fēn         : Menit

 Bàn         : Setengah

一刻 Yīkè      : Seperempat

Liǎng*      : Dua (untuk menunjukkan jam 2, biasa digunakan 两)

 Cóng        : Dari

 Dào         : Ke/sampai

 Le           : partikel menunjukan pekerjaan telah selesai/ masa lampau

宾馆 Bīnguǎn : Hotel

 Cài          : Sayuran

睡觉 Shuìjiào : Tidur

学校 Xuéxiào : Sekolah

开车 Kāichē   : Mengendarai mobil

路上 Lùshàng : Jalanan

堵车 Dǔchē   : Macet


开斋节      : Kāizhāi jié       : Lebaran
元旦节      : yuándàn jié    : tahun baru
圣诞节      : shèngdàn jié   : Natal
春节          : chūnjié            : Imlek
国庆节      : guóqìng jié     : Hari kemerdekaan
母亲节      : mǔqīn jié         : hari ibu
情人节      : qíngrén jié      : Valentine
中秋节      : zhōngqiū jié   : Festival kue bulan


巴里岛 Balǐ dǎo Pulau Bali
日惹 Rì rě Yogyakarta
巴布亚 Bābùyǎ Papua
龙目岛 Lóng mù dǎo Pulau Lombok
吉隆坡 Jílóngpō Kuala Lumpur
新加坡 Xīnjiāpō Singapura
河内  Hénèi Hanoi
上海   Shànghǎi Shanghai
杭州 Hángzhōu Hangzhou
苏州 Sūzhōu Suzhou
罗马 Luómǎ Roma
西班牙 Xībānyá Spanyol
巴黎 Bālí Paris
塔希提岛 Tǎ xī tí dǎo Pulau Tahiti
夏威夷 Xiàwēiyí Hawai
威尼斯 Wēinísī Venice
西藏 Xīzàng Tibet