Hanyu Pinyin Bahasa Mandarin

Professor

Hanyu Pinyin Bahasa Mandarin

Hanyu Pinyin Bahasa Mandarin

汉语拼音和声调

(hanyu pinyin & shengdiao)

  1. Hanyu Pinyin

Suku bunyi kata (yinjie) dalam aksara mandarin terdiri dari Shēngmŭ, Yùnmŭ, dan Shēngdiào.

Shengmu yang dalam bahasa Indonesia disebut inisial merupakan huruf konsonan dari suku bunyi.

Yunmu disebut juga final, merupakan huruf vokal dari suku bunyi.

Shengmu dan Yunmu yang bergabung membentuk satuan bunyi untuk melafalkan hanzi disebut sebagai Pinyin

 

Lihatlah diagram berikut ini!

 

 

Inisial (Shengmu)

Suara bibir (labial) Suara ujung lidah (apikal) Suara akar lidah

(velar)

Suara belakang lidah

(dorsal)

Suara lidah melingkar ke rongga atas

(palatal)

Suara lidah menuju gigi depan

(dental)

B [p] d [t] g [k] j   zh   z [ts]
P [ph] t [th] k [kh] q   ch   c [tsh]
M [m] n [n] h [h] x   sh   s [s]
F [f] l [l]         r      

 

Ket:

  Suara aspiratif

 

 

Final (Yunmu)

Dibagi menjadi 3 jenis

  1. Final Tunggal (单韵母 – dànyùnmŭ

a             o          e          i           u          Ü

  1. Final Gabungan (副韵母 – fùyùnmŭ

ai                        ei                     ao                    ou

ia                        ie                     ua                    uo            Üe

iao                      iou (iu)           uai                  uei (ui)

  1. Final Nasal (鼻音韵母 – bíyīn yùnmŭ)

an                       en                    ian                   in

uan                    uen                 Üan                 Ün

ang                    eng                  iang                ing

uang                  ueng               ong                 iong

 

Selain ketiga final diatas, masih terdapat final lainnya :

-¡ [  ]                   -¡ [  ]                er

Contoh Gabungan Inisial dan Final

  a o e ai Ei ao ou an en ang
b ba bo bai bei bao ban ben bang
p pa po pai pei pao pou pan pen pang
m ma mo me mai mei mao mou man men mang
f fa fo Fei fou fan fen fang
d da de dai dei dao dou dan den dang
t ta te tai tao tou tan tang
n na ne nai nei nao nou nan nen nang
l la le lai Lei lao lou lan lang
g ga ge gai gei gao gou gan gen gang
k ka ke kai kei kao kou kan ken kang
h ha he hai hei hao hou han hen hang