Pembina OSIS

Professor

Pembina OSIS

Berikut detail Pembina OSIS

 1. Pembina OSIS terdiri dari :
 • Kepala Sekolah, sebagai ketua
 • Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, sebagai wakil
 • Guru, sebagai anggota, sedikitnya 5 (lima) orang dan dapat bergantian setiap tahun
  1. Rincian Tugas
 • Kepala Sekolah Sebagai ketua:
  1. Bertanggung jawab   atas   seluruh                       pengelolaan,  pembinaan      dan pengembangan OSIS disekolahnya;
  2. Memberikan nasihat kepada perwakilan kelas dan pengurus;
  3. Mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas dengan surat keputusan kepala sekolah;
  4. Mengesahkan dan melantik pengurus OSIS dengan surat keputusan kepala sekolah;
  5. Mengarahkan penyusunan anggaran rumah tangga dan program kerja OSIS;
  6. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengurus
 • Wakil Kepala Sekolah sebagai wakil
  1. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pengeloaan, pembinaan dan pengembangan OSIS di sekolahnya;
  2. Memberikan bimbingan dan latihan kepada perwakilan kelas dan pengurus;

 

 1. Menyusun dan memproses rekruitmen keanggotaan perwakilan kelas untuk ditindak lanjuti dengan surat keputusan kepala sekolah;
 2. Memfasilitasi pengesahan dan pelantikan pengurus OSIS oleh kepala sekolah;
 3. Memfasilitasi dan membimbing penyusunan anggaran rumah tangga dan program kerja OSIS;
 4. Mefasilitasi dan membina dan penyusunan program kerja OSIS;
 5. Mengahadiri rapat-rapat OSIS;
 6. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengurus OSIS secara berkala setiap tiga bulan sekali;
 7. Memberikan laporan seluruh kegiatan OSIS secara berkala setiap bulan kepada kepala sekolah (program yang dilaksanakan serta daftar hadir kegiatan serta sasaran yang dicapai).
 • Guru, sebagai anggota.
  1. Bertanggung jawab atas seluruh operasional pelaksanaan pengelolaan pembinaan dan pengembangan OSIS di sekolahnya;
  2. Memberikan bimbingan dan latihan kepada perwakilan kelas dan pengurus;
  3. Membantu Wakesek kesiswaan menyusun dan memproses rekruitmen keanggotaan perwakilan kelas untuk ditindak lanjuti dengan surat keputusan kepala sekolah;
  4. Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pelantikan pengurus OSIS;
  5. Memfasilitasi dan membina secara teksnis penyusunan anggaran rumah tangga dan program kerja OSIS;
  6. Memfasilitasi dan membina secara teknis pelaksanaan program kerja OSIS;
  7. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengurus OSIS secara berkala setiap tiga bulan sekali;
  8. Memberikan laporan seluruh kegiatan OSIS secara berkala setiap bulan kepada wakil kepala sekolah (program yang dilaksanakan serta daftar hadir kegiatan serta sasaran yang dicapai).