Rangkuman Materi PAI Kelas 10 Bab 7

Guru Madrasah

Rangkuman Materi PAI Kelas 10 Bab 7

Malaikat Selalu Bersamaku

Pengertian Iman kepada Malaikat

Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin.

Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan.

Jadi, Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Swt. menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya.

Hukum Beriman kepada Malaikat

Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ‘ain.

Hal ini tertuang dalam Q.S. al-Baqarah ayat 285, Q.S. an-Nisa ayat 136 dan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Berikut ini adalah Q.S. al-Baqarah ayat 285 beserta artinya:

Q.S. al-Baqarah ayat 285 beserta artinya

Artinya:

“Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’ān) dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata), “Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul-Nya.” Dan mereka berkata, “Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya, Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat (kami) kembali.”

Berikut ini adalah Q.S. an-Nisa ayat 136 beserta artinya:

Q.S. an-Nisa ayat 136  beserta artinya

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya (Muhammad saw.) dan kepada Kitab (al-Qur’ān) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa ingkar kepada Allah Swt., malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh”

Dan berikut ini adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

Hadis Bukhari Muslim tentang malaikat

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa pada suatu hari Rasulullah saw. muncul di tengah orang banyak, lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, ‘Wahai Rasulullah saw., apakah iman itu?’ Beliau menjawab, ‘Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Swt., malaikat-malaikat-Nya, kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti…” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Penciptaan Malaikat

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

hadis penciptaan malaikat

Artinya:

“Dari Aisyah berkata: Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam bersabda, “Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan (ciri-cirinya) untuk kalian.” (HR. Muslim)

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Fatir ayat 1:

Q.S. Fatir ayat 1 beserta artinya

Artinya:

“Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah Swt. menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Swt. Mahakuasa atas segala sesuatu” (Q.S. Fāṭir/35:1)

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap.

Perbedaan antara Malaikat, Manusia, dan Jin

Perhatikan tabel dibawah ini untuk memahami perbedaan antara malaikat, manusia dan jin:

perbedaan malaikat manusia dan jin

Jumlah Malaikat

Tidak ada yang tahu jumlah secara pasti malaikat ada berapa.

Namun dalam suatu hadis disebutkan tentang 70 ribu malaikat:

jumlah malaikat

Artinya:

Dari Ali ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam bersabda, “Barangsiapa mengunjungi saudaranya sesama muslim maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk, jika telah duduk maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka tujuh puluh ribu malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari, dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka tujuh puluh ribu malaikat akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari.” (H.R. Ibnu Majah)

Nama Malaikat dan Tugasnya Masing-Masing

Meski jumlah malaikat secara rinci tidak diketahui, akan tetapi malaikat yang wajib kita ketahui ada 10.

Nama malaikat dan tugasnya yaitu:

 • Jibril, bertugas untuk menyampaikan wahyu.
 • Mikail, bertugas membagikan rezeki dan mengatur hujan.
 • Israfil, bertugas meniupkan sangsakala.
 • Izrail, bertugas mencabut nyawa.
 • Munkar, bertugas menanyakan di alam kubur.
 • Nakir, bertugas menanyakan di alam kubur.
 • Raqib, bertugas mencatat semua pekerjaan baik manusia.
 • Atid, bertugas mencatat semua pekerjaan buruk manusia.
 • Ridwan, bertugas menjaga pintu surga.
 • Malik, bertugas menjaga pintu neraka.

Hikmah Beriman kepada Malaikat

Ada beberapa hikmah beriman kepada malaikat, antaralain:

 • Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
 • Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat AllahSubhanahu wa ta'ala.
 • Menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh pancaindra manusia.
 • Menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena melalui malaikatmalaikat- Nya, manusia memperoleh banyak karunia.
 • Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya.
 • Menumbuhkan cinta kepada amal saleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia.
 • Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa usaha dan kerja keras.