Sifat Orang Bahasa Jawa

Professor

Sifat Orang Bahasa Jawa

Sifat Orang Bahasa Jawa

1. Adigang : ngandel-endelake kakuwatanne

2. Adigung : ngandelendelake kaluhurane

3. Adiguna : ngendel-endelake kapinterane

4. Ambekdarma : seneng tetulung, welasan

5. Ambekpati : ora wedi pati

6. Ambeksiya : seneng nganiaya

7. Ambeksura : kendel banget

8. Ambekwani : kendel banget

9.  Alim : pinter tur anteng

10. Anteng : meneng ora akeh gunem

11. Andhap asor : ora gumedhe, ora umuk

12. Bandel : ora cingeng, ora gembeng

13. Beres: ora duwe niyat ala utawa goroh

14. Bencirih : gampang kena ing lelara

15. Berbudi : seneng weweh, loma

16. Blater : pinter sesrawungan

17. Mblubud : nekat ora duwe isin

18. Brangasan : gampang nepsu

19. Mbrekunung : nggugu karepe dhewe

20.Cendhala : ala kelakuanne

21. Centhil : emoh weweh/ medhit

22. Climut : dhemen nyenyolong

23. Clingus : isinan, ora kendel sesrawungan

24. Cluthak : seneng mangan apa-apa

25. Cubluk : bodho

26. Cugetan : mutungan, ora sabar

27. Culika : dhemen ngapusi

28. Ndableg : ora ngrewes ing pitutur

29. Dahwen : seneng nacad

30. Daksiya : seneng mara tangan

31. Delap : seneng nganiaya

32. Ndhendheng : Angel dituturi

33. Drengki : meri marang kabegjane liyan

34. Ndhugal : kurang ajar

35. Gathekan : Gampang ngerti, lantip

36. Gembeng : Gampang nangisan

37. Geleman : Manutan, gampang gelem

38. Gemi : Pinter ngirit, nganggone

39. Getapan : Gampang kagel

40.nggragas : Seneng memangan sing kurang patut

41.Jail : Seneng gawe piala / usil

42. Jirih : Ora kendel / weden

43. Julig : Pinter nindakake bab ala

44. Kemproh : Ora resikan

45. Kendel : Duwe kewanen

46. Kesed : Ora oyan gawe

47. Kethul : Ora gampang ngerti

48. Loma : Seneng weweh

49. Lonjo : Guneme sak wiyah-wiyah

50. Lugu : Kaya apa anane

51. Melikan : Gampang tuwuh rasa kepingin nduweni

52. Mentahn : Ora duwe rasa welas

53. Meren : Gampang meri

54. Mopo : Ora gelem nglakoni

55. Murka : Kumudu-kudu tanpa akeh dhewe

56. Muthakil : Sugih akal kanggounthunge dhewe

57. Ngebreh : Mbuwang dhuwit, boros

58. Panasten : Seneng manasi liyane marga meri

59. Parawadulan : Seneng wadul

60. Prasaja : Beres

61. Sabar : Ora gampang nesu, sareh anggone

62. Saen : Ora isinan

63. Satiti : Sarwa ngati-ati

64. Slingkuh : Ora beres

65. Srakah : Kumudu-kudu oleh akeh dhewe

66. Srei : Kumudu-kudu njaluk menang

Referensi:

Sekolah Online

Kuliah Online